Hvad er Litteraturkritikernes Lav?

Formålet med Litteraturkritikernes Lav er »at repræsentere danske litteraturkritikere og varetage deres interesser.« (Vedtægternes paragraf 1). Som medlemmer kan optages »Kritikere af skønlitteratur og dertil hørende faglitteratur. Forudsætning for medlemskab er en fast tilknytning til dansk presse.« (Vedtægternes paragraf 1). Ved »dansk presse« forstås både trykt og elektronisk presse.

Lavets vigtigste opgave er den årlige uddeling af Kritikerprisen og af Georg Brandes-prisen, førstnævnte oprindelig indstiftet af Forlæggerforeningen i 1957, sidstnævnte af lavet selv i 1969.

Kritikerprisen uddeles ifølge gældende regler »for et værk, der er udkommet siden sidste prisuddeling og hvis litterære kvalitet, gør det fortjent til en større offentlig opmærksomhed«. Prisen gives »for et værk, der i sig selv eller som led i et forfatterskab gør sig fortjent til Kritikerprisen«. Lavets bestyrelse indstiller hvert år tre værker til prisen, der så uddeles efter urafstemning mellem medlemmerne af lavet med en stemme pr. medlem.

Georg Brandes-prisen, der blev indstiftet og første gang uddelt i 1969, gives »til fremhævelse af et værk inden for dansk litteraturkritik og -forskning«. Modtagerne udpeges af et særligt udvalg på tre medlemmer, der udpeges på den årlige generalforsamling. Reglerne sikrer en vis rotation: Generalforsamlingen udpeger normalt hvert år et nyt medlem til udvalget. Medlemmerne vælges for tre kalenderår. Det længst siddende medlem er automatisk formand og afgår derefter.